Xiaolong Wang

Assistant Professor, UC San Diego [GitHub] [Google Scholar] [CV]
Home Publication Group Contact

Yuzhe Qin*, Yueh-Hua Wu*, Shaowei Liu*, Hanwen Jiang*, Ruihan Yang, Yang Fu, Xiaolong Wang.
DexMV: Imitation Learning for Dexterous Manipulation from Human Videos.
arXiv, 2021.

[arXiv] [project page] [video]

Ruihan Yang*, Minghao Zhang*, Nicklas Hansen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang.
Learning Vision-Guided Quadrupedal Locomotion End-to-End with Cross-Modal Transformers.
arXiv, 2021.

[arXiv] [project page]

Nicklas Hansen, Hao Su, Xiaolong Wang.
Stabilizing Deep Q-Learning with ConvNets and Vision Transformers under Data Augmentation.
arXiv, 2021.

[arXiv] [project page] [code]

Minghao Zhang*, Pingcheng Jian*, Yi Wu, Huazhe Xu, Xiaolong Wang.
Disentangled Attention as Intrinsic Regularization for Bimanual Multi-Object Manipulation.
arXiv, 2021.

[arXiv] [project page]

Ilija Radosavovic, Xiaolong Wang, Lerrel Pinto, Jitendra Malik.
State-Only Imitation Learning for Dexterous Manipulation.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2021.

[arXiv] [project page] [Talk]

Nicklas Hansen, Xiaolong Wang.
Generalization in Reinforcement Learning by Soft Data Augmentation.
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021.

[arXiv] [code] [project page]

Qiang Zhang, Tete Xiao, Alexei A. Efros, Lerrel Pinto, Xiaolong Wang.
Learning Cross-domain Correspondence for Control with Dynamics Cycle-consistency.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 (Oral Presentation).

[arXiv] [code] [project page]

Nicklas Hansen, Rishabh Jangir, Yu Sun, Guillem Alenyà, Pieter Abbeel, Alexei A. Efros, Lerrel Pinto, Xiaolong Wang.
Self-Supervised Policy Adaptation during Deployment.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 (Spotlight Presentation).

[arXiv] [code] [project page] [bair blog post]

Yunfei Li, Huazhe Xu, Yilin Wu, Xiaolong Wang, Yi Wu.
Solving Compositional Reinforcement Learning Problems via Task Reduction.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

[arXiv] [code] [project page]

Zhenggang Tang, Chao Yu, Boyuan Chen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Fei Fang, Simon Shaolei Du, Yu Wang, Yi Wu.
Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

[arXiv] [code] [project page]

Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian.
BeBold: Exploration Beyond the Boundary of Explored Regions.
arXiv, 2020.

[arXiv] [Talk]

Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian.
Multi-Agent Collaboration via Reward Attribution Decomposition.
arXiv, 2020.

[arXiv] [code] [project page] [Talk]

Ruihan Yang, Huazhe Xu, Yi Wu, Xiaolong Wang.
Multi-Task Reinforcement Learning with Soft Modularization.
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

[pdf] [code] [project page] [Talk]

Qian Long*, Zihan Zhou*, Abhinav Gupta, Fei Fang, Yi Wu†, Xiaolong Wang†.
Evolutionary Population Curriculum for Scaling Multi-Agent Reinforcement Learning.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[arXiv] [project page] [BibTeX] [code]

Wei Yang, Xiaolong Wang, Ali Farhadi, Abhinav Gupta and Roozbeh Mottaghi.
Visual Semantic Navigation using Scene Priors.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.

[arXiv] [video] [BibTeX]