Xiaolong Wang

Assistant Professor, UC San Diego [GitHub] [Google Scholar] [CV]
Home Publication Group Contact

Yuying Ge, Annabella Macaluso, Li Erran Li, Ping Luo, Xiaolong Wang.
Policy Adaptation from Foundation Model Feedback.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

[arXiv] [project page]

Jianglong Ye*, Jiashun Wang*, Binghao Huang, Yuzhe Qin, Xiaolong Wang.
Learning Continuous Grasping Function with a Dexterous Hand from Human Demonstrations.
Robotics and Automation Letters (RA-L), 2023.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2023.

[arXiv] [project page] [video]

Yanjie Ze*, Nicklas Hansen*, Yinbo Chen, Mohit Jain, Xiaolong Wang.
Visual Reinforcement Learning with Self-Supervised 3D Representations.
Robotics and Automation Letters (RA-L), 2023.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2023.

[arXiv] [project page] [code]

Nicklas Hansen*, Zhecheng Yuan*, Yanjie Ze*, Tongzhou Mu*, Aravind Rajeswaran+, Hao Su+, Huazhe Xu+, Xiaolong Wang+.
On Pre-Training for Visuo-Motor Control: Revisiting a Learning-from-Scratch Baseline.
arXiv, 2022.

[arXiv]

Nicklas Hansen, Yixin Lin, Hao Su, Xiaolong Wang, Vikash Kumar, Aravind Rajeswaran.
MoDem: Accelerating Visual Model-Based Reinforcement Learning with Demonstrations.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.

[arXiv] [project page] [code]

Yuzhe Qin*, Binghao Huang*, Zhao-Heng Yin, Hao Su, Xiaolong Wang.
DexPoint: Generalizable Point Cloud Reinforcement Learning for Sim-to-Real Dexterous Manipulation.
Conference on Robot Learning (CoRL), 2022.

[arXiv] [project page] [video]

Sateesh Kumar, Jonathan Zamora*, Nicklas Hansen*, Rishabh Jangir, Xiaolong Wang.
Graph Inverse Reinforcement Learning from Diverse Videos.
Conference on Robot Learning (CoRL), 2022 (Oral Presentation).

[arXiv] [project page] [video] [code]

Yueh-Hua Wu*, Jiashun Wang*, Xiaolong Wang.
Learning Generalizable Dexterous Manipulation from Human Grasp Affordance.
Conference on Robot Learning (CoRL), 2022.

[arXiv] [project page] [code]

Yuzhe Qin*, Yueh-Hua Wu*, Shaowei Liu, Hanwen Jiang, Ruihan Yang, Yang Fu, Xiaolong Wang.
DexMV: Imitation Learning for Dexterous Manipulation from Human Videos.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

[arXiv] [project page] [video] [code]

Yuzhe Qin, Hao Su*, Xiaolong Wang*.
From One Hand to Multiple Hands: Imitation Learning for Dexterous Manipulation from Single-Camera Teleoperation.
Robotics and Automation Letters (RA-L), 2022.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2022.

[arXiv] [project page] [video]

Chieko Sarah Imai*, Minghao Zhang*, Yuchen Zhang*, Marcin Kierebiński, Ruihan Yang, Yuzhe Qin, Xiaolong Wang.
Vision-Guided Quadrupedal Locomotion in the Wild with Multi-Modal Delay Randomization.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2022.

[arXiv] [project page] [video] [code]

Nicklas Hansen, Xiaolong Wang*, Hao Su*.
Temporal Difference Learning for Model Predictive Control.
International Conference on Machine Learning (ICML), 2022.

[arXiv] [project page] [video] [code]

Rishabh Jangir*, Nicklas Hansen*, Sambaran Ghosal, Mohit Jain, Xiaolong Wang.
Look Closer: Bridging Egocentric and Third-Person Views with Transformers for Robotic Manipulation.
Robotics and Automation Letters (RA-L), 2022.
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2022.

[arXiv] [project page] [video] [code]

Ruihan Yang*, Minghao Zhang*, Nicklas Hansen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang.
Learning Vision-Guided Quadrupedal Locomotion End-to-End with Cross-Modal Transformers.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022 (Spotlight Presentation).

[arXiv] [project page] [video] [code]

Nicklas Hansen, Hao Su, Xiaolong Wang.
Stabilizing Deep Q-Learning with ConvNets and Vision Transformers under Data Augmentation.
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

[arXiv] [project page] [code]

Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian.
NovelD: A Simple yet Effective Exploration Criterion.
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

[pdf] [Talk] [code]

Minghao Zhang*, Pingcheng Jian*, Yi Wu, Huazhe Xu, Xiaolong Wang.
DAIR: Disentangled Attention Intrinsic Regularization for Safe and Efficient Bimanual Manipulation.
arXiv, 2021.

[arXiv] [project page]

Ilija Radosavovic, Xiaolong Wang, Lerrel Pinto, Jitendra Malik.
State-Only Imitation Learning for Dexterous Manipulation.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2021.

[arXiv] [project page] [Talk]

Nicklas Hansen, Xiaolong Wang.
Generalization in Reinforcement Learning by Soft Data Augmentation.
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021.

[arXiv] [code] [project page]

Qiang Zhang, Tete Xiao, Alexei A. Efros, Lerrel Pinto, Xiaolong Wang.
Learning Cross-domain Correspondence for Control with Dynamics Cycle-consistency.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 (Oral Presentation).

[arXiv] [code] [project page]

Nicklas Hansen, Rishabh Jangir, Yu Sun, Guillem Alenyà, Pieter Abbeel, Alexei A. Efros, Lerrel Pinto, Xiaolong Wang.
Self-Supervised Policy Adaptation during Deployment.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 (Spotlight Presentation).

[arXiv] [code] [project page] [bair blog post]

Yunfei Li, Huazhe Xu, Yilin Wu, Xiaolong Wang, Yi Wu.
Solving Compositional Reinforcement Learning Problems via Task Reduction.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

[arXiv] [code] [project page]

Zhenggang Tang, Chao Yu, Boyuan Chen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Fei Fang, Simon Shaolei Du, Yu Wang, Yi Wu.
Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

[arXiv] [code] [project page]

Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian.
Multi-Agent Collaboration via Reward Attribution Decomposition.
arXiv, 2020.

[arXiv] [code] [project page] [Talk]

Ruihan Yang, Huazhe Xu, Yi Wu, Xiaolong Wang.
Multi-Task Reinforcement Learning with Soft Modularization.
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

[pdf] [code] [project page] [Talk]

Qian Long*, Zihan Zhou*, Abhinav Gupta, Fei Fang, Yi Wu†, Xiaolong Wang†.
Evolutionary Population Curriculum for Scaling Multi-Agent Reinforcement Learning.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[arXiv] [project page] [BibTeX] [code]

Wei Yang, Xiaolong Wang, Ali Farhadi, Abhinav Gupta and Roozbeh Mottaghi.
Visual Semantic Navigation using Scene Priors.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.

[arXiv] [video] [BibTeX]