Xiaolong Wang

Assistant Professor, UC San Diego [GitHub] [Google Scholar] [CV]
Home Publication Group Contact

Jiashun Wang, Huazhe Xu, Jingwei Xu, Sifei Liu, Xiaolong Wang.
Synthesizing Long-Term 3D Human Motion and Interaction in 3D Scenes.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

[arXiv] [project page]

Xueting Li, Sifei Liu, Shalini De Mello, Kihwan Kim, Xiaolong Wang, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz.
Online Adaptation for Consistent Mesh Reconstruction in the Wild.
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.

[pdf] [project page]

Haozhi Qi, Xiaolong Wang, Deepak Pathak, Yi Ma, Jitendra Malik.
Learning Long-term Visual Dynamics with Region Proposal Interaction Networks.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.

[arXiv] [code] [project page] [Talk]

Jingwei Xu, Huazhe Xu, Bingbing Ni, Xiaokang Yang, Xiaolong Wang, Trevor Darrell.
Hierarchical Style-based Networks for Motion Synthesis.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.

[arXiv] [project page] [BibTeX]

Amir Bar, Roei Herzig, Xiaolong Wang, Gal Chechik, Trevor Darrell, Amir Globerson.
Compositional Video Synthesis with Action Graphs.
arXiv, 2020.

[arXiv] [project page]

Joanna Materzynska, Tete Xiao, Roei Herzig, Huijuan Xu†, Xiaolong Wang†, Trevor Darrell†.
Something-Else: Compositional Action Recognition with Spatial-Temporal Interaction Networks.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

[arXiv] [project page] [BibTeX] [dataset annotation]

Xiaolong Wang and Abhinav Gupta.
Videos as Space-Time Region Graphs.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

[arXiv] [BibTeX]

Xiaolong Wang, Ross Girshick, Abhinav Gupta, and Kaiming He.
Non-local Neural Networks.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

[arXiv] [BibTeX] [code]

Yuan Yuan, Xiaodan Liang, Xiaolong Wang, Dit-Yan Yeung, and Abhinav Gupta.
Temporal Dynamic Graph LSTM for Action-driven Video Object Detection.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017

[pdf] [BibTeX] [dataset]

Gunnar A. Sigurdsson, Gül Varol, Xiaolong Wang, Ivan Laptev, Ali Farhadi, Abhinav Gupta.
Hollywood in Homes: Crowdsourcing Data Collection for Activity Understanding.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016

[pdf] [BibTeX] [dataset]

Xiaolong Wang, Ali Farhadi, and Abhinav Gupta.
Actions ~ Transformations.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016

[pdf] [BibTeX] [dataset]

Keze Wang, Xiaolong Wang, and Liang Lin.
Deep Structured Models for 3D Human Activity Recognition.
ACM International Conference on Multimedia (MM), 2014. (full paper, oral presentation)

[pdf]